DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

12/06/2024
Lĩnh vực Hoạt động
Nghiên cứu khoa học, Dịch vụ khoa học và công nghệ, Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - RIFISD

Hoạt động kinh doanh bao gồm bất kì hoạt động nào mà doanh nghiệp tham gia với mục đích chính là tạo ra lợi nhuận. ... Các hoạt động kinh doanh bao gồm hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ đang diễn ra và tập trung vào việc tạo ra giá trị cho các cổ đông, thành viên của doanh nghiệp.

Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

Trong quá trình đầu tư, kinh doanh, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp sẽ phải tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi đưa hàng hóa, dịch vụ ra thị trường.


Chia sẻ