PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN KHI KINH DOANH

PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN KHI KINH DOANH

Ngày đăng: 22/10/2021 02:08 PM

    Điểm hòa vốn trong tiếng Anh gọi là Break Even Point. Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu bán hàng bằng với chi phí đã bỏ ra. 

    Tại điểm hòa vốn doanh nghiệp không có lãi và cũng không bị lỗ.

     

    Bài viết khác: