CHỮ KÝ SỐ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CHỮ KÝ SỐ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CHỮ KÝ SỐ là dạng chữ ký điện tử, dựa trên công nghệ mã hóa công khai. CHỮ KÝ SỐ đóng vai trò như chữ ký đối với cá nhân hay con dấu đối với doanh nghiệp và được thừa nhận về mặt pháp lý.

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 do Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.  

DỊCH VỤ CUNG CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ  CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ CUNG CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO DOANH NGHIỆP

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? Theo khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính thì: Hóa đơn điện tử là tập hợp thông điệp dữ liệu về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ  CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ CHO DOANH NGHIỆP

CHỮ KÝ SỐ (TOKEN ĐIỆN TỬ) LÀ GÌ? Có nhiều góc độ định nghĩa về token. Dưới góc độ doanh nghiệp sử dụng token thì chữ ký số/chứng thư số/token điện tử… là một thiết bị đã mã hóa tất cả dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp, dùng ký thay cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện trong giao dịch điện tử hay qua mạng internet.