THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Theo Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 44,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 627,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 340,3 nghìn lao động, tăng 17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù những tác động của dịch bệnh tới nền kinh tế vẫn còn dai dẳng, nhưng nhờ thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2025 tăng lên. Đây là những tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp là tổ chức CÓ TÊN RIÊNG, CÓ TÀI SẢN, CÓ TRỤ SỞ GIAO DỊCH, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

Theo Luật doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có ÍT NHẤT 2 THÀNH VIÊN VÀ TỐI ĐA KHÔNG QUÁ 50 THÀNH VIÊN là CÁ NHÂN hoặc PHÁP NHÂN tham gia góp vốn, thành viên công ty TNHH 2 thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp hoặc cam kết góp. Công ty TNHH 2 thành viên CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN kể từ ngày được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhắm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông. Công ty cổ phần CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN kể từ ngày được cơ quan đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) được hiểu như sau: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.” Và mỗi cá nhân chỉ được thành lập một DNTN hoặc một Hộ kinh doanh.
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Theo pháp luật Việt Nam, cụ thể tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Công ty hợp danh là doanh nghiệp. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng KHÔNG được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.