GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

 Theo quy định pháp luật Sở hữu trí tuệ, hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối với:

Bằng độc quyền Sáng chế: có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm (20 năm) kể từ ngày nộp đơn, mỗi năm cần phải duy trì hiệu lực.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:  có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm (10 năm) kể từ ngày nộp đơn, mỗi năm cần phải duy trì hiệu lực.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm (5 năm) kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm. Tổng mười lăm năm (15 năm) nếu gia hạn liên tục.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm (10 năm) kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

 

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết MƯỜI NĂM kể từ ngày nộp đơn, CÓ THỂ GIA HẠN NHIỀU LẦN LIÊN TIẾP, mỗi lần mười năm.
GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

GIA HẠN HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết NĂM NĂM kể từ ngày nộp đơn, có thể GIA HẠN HAI LẦN LIÊN TIẾP, MỖI LẦN NĂM NĂM. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.
DUY TRÌ HIỆU LỰC BẰNG SÁNG CHẾ,  GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

DUY TRÌ HIỆU LỰC BẰNG SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Bằng Sáng chế, Giải pháp hữu ích Để duy trì hiệu lực hiệu lực được bảo hộ tính từ ngày cấp đến hết HAI MƯƠI NĂM kể từ ngày nộp đơn, còn đối với GPHI hiệu lực được bảo hộ tính từ ngày cấp đến hết MƯỜI NĂM kể từ ngày nộp đơn và PHẢI DUY TRÌ HIỆU LỰC HẰNG NĂM. Bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích, chủ sở hữu văn bằng phải làm thủ tục nộp phí duy trì hiệu lực trong vòng 6 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực mỗi năm.