DỊCH THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU

DỊCH THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU

Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ dùng để tham gia đấu thầu dự án, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu chứa nhiều kiến thức chuyên ngành, hình vẽ và mô hình phức tạp. Do đó để dịch được chính xác, sát nghĩa và truyền tải đầy đủ nội dung cần một người giỏi cả về chuyên môn và ngôn ngữ.

Hồ sơ dự thầu có thể được quy định trong văn bản pháp luật (Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ban hành ngày 16/06/2015)).

DỊCH THUẬT HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

DỊCH THUẬT HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Về mặt cơ bản, hồ sơ dự thầu gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính.
DỊCH THUẬT HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

DỊCH THUẬT HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

Về mặt cơ bản, hồ sơ dự thầu gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính.
DỊCH THUẬT HỒ SƠ MỜI THẦU

DỊCH THUẬT HỒ SƠ MỜI THẦU

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
DỊCH THUẬT HỒ SƠ NĂNG LỰC

DỊCH THUẬT HỒ SƠ NĂNG LỰC

Hồ sơ năng lực doanh nghiệp (company profile) là tài liệu giới thiệu tóm tắt về công ty, giới thiệu các thế mạnh, sản phẩm – dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh, các khách hàng và dự án của công ty đã thực hiện. Trong thực tế đây là một trong nhưng một công cụ marketing đa năng, chứa đựng những thông tin tổng quan về công ty, các sản phẩm, kế hoạch Kinh doanh, các dự án và Khách hàng của công ty. Nó chứa đựng toàn bộ những thông tin giao dịch quan trọng, giúp đối tác nhìn nhận ra khả năng và thế mạnh của công ty. Do đó, để tham gia dự thầu, hồ sơ dự thầu cần thiết phải có Hồ sơ năng lực.
QUY TRÌNH DỊCH THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU

QUY TRÌNH DỊCH THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU

Để đảm bảo chất lượng dịch thuật, cũng như đáp ứng yêu cầu của Quý khách hàng, Á Đông áp dụng quy trình dịch thuật hồ sơ dự thầu bao gồm các bước sau: Nhận tài liệu cần dịch thuật; Phân tích tài liệu và báo phí, thời hạn; Tiến hành dịch thuật; Kiểm tra bản dịch; Giao bản dịch;Bảo hành, chỉnh sửa