Văn Bản - Mẫu Biểu

Văn Bản - Mẫu Biểu

FORM CHUYỂN NHƯỢNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 26/01/2022 16:26 PM

Thủ tục chuyển nhượng nhượng quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải tiến hành với Cục sở hữu trí tuệ. Theo quy định, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký

FORM SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 26/01/2022 14:48 PM

- Bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Giấy ủy quyền - Giấy cam kết - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ DÀNH CHO ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 20/01/2022 14:20 PM

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2022 được đăng tải trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 405 do Cục Sở hữu trí tuệ công bố ngày 27 tháng 12 năm 2021, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.ipvietnam.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn).

SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 03/12/2020 19:35 PM

Form sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Giấy cam kết - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

FORM ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 03/12/2020 19:34 PM

Form Đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Bản khai đăng ký

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 03/12/2020 19:32 PM

Form Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

GIA HẠN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 20/01/2022 15:47 PM

- Giấy cam kết - Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Giấy ủy quyền

GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 20/01/2022 11:40 AM

Form gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền

THAY ĐỔI THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 19/01/2022 13:42 PM

Form Đăng ký mã số mã vạch ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - danh mục sản phẩm - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO CÁ NHÂN

Ngày đăng: 17/01/2022 15:12 PM

Form Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

PHÓ BẢN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 26/01/2022 14:12 PM

- Giấy cam kết - Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Bộ ảnh chụp/hình vẽ kiểu dáng - Giấy ủy quyền

PHÓ BẢN (CẤP LẠI) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 20/01/2022 12:43 PM

Form phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 19/01/2022 13:50 PM

Form cấp lại mã số mã vạch ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Danh mục sản phẩm - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

FORM ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Ngày đăng: 17/01/2022 15:20 PM

Form Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

SỬA ĐỔI VÀ PHÓ BẢN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 26/01/2022 14:27 PM

- Bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Giấy ủy quyền - Giấy cam kết - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

SỬA ĐỔI VÀ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 20/01/2022 13:32 PM

Form sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Giấy cam kết - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 20/01/2022 10:40 AM

Form thay đổi thông tin và cấp lại mã số mã vạch ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - danh mục sản phẩm - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Ngày đăng: 17/01/2022 15:47 PM

Form Đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Tờ khai đăng ký: theo mẫu Tờ khai đăng ký

GIA HẠN VÀ PHÓ BẢN BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 26/01/2022 14:32 PM

- Bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Giấy ủy quyền - Bộ ảnh chụp/hình vẽ kiểu dáng công nghiệp

SỬA ĐỔI VÀ PHÓ BẢN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 20/01/2022 15:01 PM

Form sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Giấy cam kết - Mẫu nhãn hiệu - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp