CHUYỂN NHƯỢNG VĂN BẰNG BẢO HỘ

CHUYỂN NHƯỢNG VĂN BẰNG BẢO HỘ

Khi đã được Cục SHTT, Cục Bản quyền tác giả,... cấp các văn bằng bảo hộ đối với các tài sản Sở hữu trí tuệ. Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng các văn bằng của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt với các đối tượng tài sản khác ngoài điều kiện chuyển nhượng phải lập thành hợp đồng chuyển nhượng thì hợp đồng chuyển nhượng văn bằng bảo hộ chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. 

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác được SỬ DỤNG sáng chế/giải pháp hữu ích thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác được SỬ DỤNG kiểu dáng công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC.
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU BẰNG ĐỘC QUYỀN  KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Chuyển nhượng quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp là việc chủ sở hữu Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đó CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC.
CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác được sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế/giải pháp hữu ích là việc chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đó CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC bằng hợp đồng văn bản và chỉ có hiệu lực khi đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.