THỦ TỤC MÃ SỐ MÃ VẠCH

THỦ TỤC MÃ SỐ MÃ VẠCH

FORM ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 03/12/2020 19:34 PM

Form Đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Bản khai đăng ký

THAY ĐỔI THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 19/01/2022 13:42 PM

Form Đăng ký mã số mã vạch ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - danh mục sản phẩm - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 19/01/2022 13:50 PM

Form cấp lại mã số mã vạch ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - Danh mục sản phẩm - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 20/01/2022 10:40 AM

Form thay đổi thông tin và cấp lại mã số mã vạch ở Việt Nam: - Giấy ủy quyền: theo mẫu Giấy ủy quyền - danh mục sản phẩm - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp