ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ

Đăng ký quốc tế sở hữu trí tuệ giúp chủ đơn bảo hộ ở các nước trên thế giới với chi phí thấp hơn so với nộp riêng rẽ ở từng nước. Hiện nay, các chủ đơn có thể đăng ký quốc tế sở hữu trí tuệ cho các đối tượng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.

- Để nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT thì ít nhất trong đơn cần có 01 (một) cá nhân là công dân mang quốc tịch tại nước là thành viên hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hiệp ước PCT.

- Với Thỏa ước La Hay, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không phải nộp các đơn tới từng quốc gia riêng biệt mà chỉ cần nộp một đơn duy nhất đến một cơ quan duy nhất (Văn phòng quốc tế của WIPO) trong đó chỉ định đến các quốc gia mong muốn được bảo hộ (với điều kiện các quốc gia này là thành viên của Thỏa ước La Hay).

- Cá nhân mang quốc tịch tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hệ thống Madrid có quyền nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid.

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ THEO PCT

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ QUỐC TẾ THEO PCT

PCT là từ viết tắt của Hiệp ước hợp tác về sáng chế (Patent Cooperation Treaty). Hiệp ước hợp tác về sáng chế được kí kết ngày 19/6/1970 tại Washington
ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ THEO THỎA ƯỚC LAHAY

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ THEO THỎA ƯỚC LAHAY

Với Thỏa ước La Hay, chủ sở hữu KDCN không cần phải nộp các đơn quốc gia riêng biệt mà chỉ cần nộp một đơn duy nhất đến một cơ quan duy nhất (Văn phòng quốc tế của WIPO) trong đó chỉ định đến các quốc gia mong muốn được bảo hộ.
ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU THEO MADRID

ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU THEO MADRID

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP) - Mẫu nhãn hiệu (Chủ đơn có thể gửi bằng file mềm định dạng pdf, jpg, psd,…) - Danh sách các nước cần bảo hộ nhãn hiệu - Giấy Ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp) - Danh mục hàng hóa/dịch vụ cần đăng ký - Photo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Form MM18 trong trường hợp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định vào Hoa Kỳ