GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể chỉ sự không còn hoặc làm cho không còn đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức nữa. Theo đó, giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NĂM 2022

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Doanh nghiệp sau khi thành lập, sau quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nhận thấy việc hoạt động không còn hiệu quả nữa, doanh nghiệp sẽ cần tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, tránh những rủi ro pháp lý về sau.
THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Theo Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH NĂM 2021

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH NĂM 2021

Theo Luật doanh nghiệp 2020, tạm ngừng kinh doanh được hiểu là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định và phải thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày trước ngày tạm ngừng (Điều 206).