THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu công ty/doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên, cổ đông...thì các chủ công ty/doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và công bố thông tin thay đổi theo đúng quy định của luật doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào? Các trường hợp nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh? Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin gì, các bước đăng ký thay đổi và hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào?

THỦ TỤC HỢP NHẤT CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)

THỦ TỤC HỢP NHẤT CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)

Theo quy định tại Điều 200 Luật doanh nghiệp 2020, hợp nhất công ty là trường hợp hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
THỦ TỤC TÁCH CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN)

THỦ TỤC TÁCH CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN)

Tách công ty là trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
THỦ TỤC CHIA CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN)

THỦ TỤC CHIA CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN)

Chia công ty là một hình thức tổ chức lại Doanh nghiệp, theo đó công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.
THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY  (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)

THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)

Theo quy định tại Điều 202 Luật doanh nghiệp 2020, sáp nhập công ty là trường hợp một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.