THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu công ty/doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính công ty, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên, cổ đông...thì các chủ công ty/doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và công bố thông tin thay đổi theo đúng quy định của luật doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào? Các trường hợp nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh? Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin gì, các bước đăng ký thay đổi và hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào?

THỦ TỤC THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI DOANH NGHIỆP

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi có bất kỳ thông tin nào thay đổi thì phải tiến hành thủ tục cập nhật thông tin với Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. (Điều 30, 31 Luật doanh nghiệp 2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, khi doanh nghiệp không có số điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại thì cần tiến hành thủ tục bổ sung hoặc cập nhật số điện thoại của doanh nghiệp theo đúng quy định.
THỦ TỤC THAY ĐỔI CMND SANG CCCD CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

THỦ TỤC THAY ĐỔI CMND SANG CCCD CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi có bất kỳ thông tin nào thay đổi thì phải tiến hành thủ tục cập nhật thông tin với Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. (Điều 30, 31 Luật doanh nghiệp 2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, khi người đại diện theo pháp luật của công ty có sự thay đổi về Giấy tờ chứng thực cá nhân thì phải tiến hành thủ tục thông báo cập nhật CMND sang CCCD theo đúng quy định.
THỦ TỤC THAY DỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THAY DỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH cũng như công ty cổ phần do nhu cầu kinh doanh sẽ có những thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật,… Theo đó, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi công ty đặt trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP SANG CHỦ SỞ HỮU MỚI

THỦ TỤC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP SANG CHỦ SỞ HỮU MỚI

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

Sau khi thành lập, trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp nếu rơi vào các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh Nghiệp 2020 thì có thể giảm vốn điều lệ và thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong.
THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do nhu cầu thực tế cũng như các lý do khách quan mà doanh nghiệp phải thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp 2020, khi doanh nghiệp đổi địa chỉ trụ sở chính thì cần phải tiến hành thủ tục nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

Sau khi thành lập, doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng kinh doanh, kêu gọi vốn góp từ các nhà đầu tư hoặc các thành viên, cổ đông công ty có nhu cầu góp thêm vốn. Khi đó, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 tại Điều 68 thì công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp: Tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới hoặc cả hai nhưng phải tiến hành thông báo bằng văn bản về tăng vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng vốn điều lệ đã được thanh toán xong.
THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp sau khi thành lập, hoạt động kinh doanh một thời gian thì sẽ có nhu cầu thay đổi tên doanh nghiệp để đáp ứng với hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp 2020, khi doanh nghiệp đổi tên thì cần phải tiến hành thủ tục nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
THỦ TỤC HỢP NHẤT CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)

THỦ TỤC HỢP NHẤT CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)

Theo quy định tại Điều 200 Luật doanh nghiệp 2020, hợp nhất công ty là trường hợp hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
THỦ TỤC TÁCH CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN)

THỦ TỤC TÁCH CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN)

Tách công ty là trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
THỦ TỤC CHIA CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN)

THỦ TỤC CHIA CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN)

Chia công ty là một hình thức tổ chức lại Doanh nghiệp, theo đó công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.
THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY  (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)

THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)

Theo quy định tại Điều 202 Luật doanh nghiệp 2020, sáp nhập công ty là trường hợp một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.